Strassstein Swarovski Flat Back SS12 3,0mm
Strassstein Swarovski Flat Back SS12 3,0mm

Detail Ansicht

Strassstein Swarovski Flat Back SS14 350mm
Strassstein Swarovski Flat Back SS14 350mm

Detail Ansicht

Strassstein Swarovski Flat Back SS16 4,0mm
Strassstein Swarovski Flat Back SS16 4,0mm

Detail Ansicht

Strassstein Swarovski Flat Back SS18 4,4mm
Strassstein Swarovski Flat Back SS18 4,4mm

Detail Ansicht

Strassstein Swarovski Flat Back SS20 4,8mm
Strassstein Swarovski Flat Back SS20 4,8mm

Detail Ansicht

Strassstein Swarovski Flat Back SS30 6,5mm
Strassstein Swarovski Flat Back SS30 6,5mm

Detail Ansicht

Strassstein Swarovski Flat Back SS40 8,5mm
Strassstein Swarovski Flat Back SS40 8,5mm

Detail Ansicht